تاریخ های مهم

شروع به کار کنفرانس15 مرداد 1398
مهلت ارسال مقاله20 مهرماه 1398
اعلام نتیجه داوری تمام مقالات25 مهرماه 1398
آخرین مهلت پرداخت 30 مهرماه 1398
برگزاری کنفرانس 23 آبان 1398