هزینه شرکت

هزینه شرکت در کنفرانس ها به شرح زیر است.

الف) هزینه شرکت در کنفرانس بصورت غیر حضوری(بر حسب تومان)

موقعیت شغلی مقاله اول مقاله دوم مقاله سوم
هیات علمی ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی ۱۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
فرهنگیان ۱۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
دانشجو ۱۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
سایر ۱۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰

***************************************************************************************

ب) هزینه شرکت در کنفرانس بصورت حضوری (بر حسب تومان)

موقعیت شغلی مقاله اول مقاله دوم مقاله سوم
هیات علمی ۲۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی ۲۳۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
فرهنگیان ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
دانشجو ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
سایر ۲۳۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰

 

ج) هزینه شرکت و ارائه کارگاه آموزشی (بر حسب تومان)

موقعیت شغلی هزینه ثبت نام    
هیات علمی ۲۰۰۰۰۰    
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی ۲۰۰۰۰۰    
فرهنگیان ۱۵۰۰۰۰    
دانشجو ۱۵۰۰۰۰    
سایر ۲۰۰۰۰۰    

 

***************************************************************************************

د) هزینه شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله (بر حسب تومان)

موقعیت شغلی هزینه شرکت
هیات علمی ۲۰۰۰۰۰
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی ۲۰۰۰۰۰
فرهنگیان ۱۲۰۰۰۰
دانشجو ۱۲۰۰۰۰
سایر ۲۰۰۰۰۰

بنا بر تصمیم آخرین جلسه کمیته اجرایی هزینه ثبت نام برای معلمان و دانشجویان بدون ارائه مقاله به ۱۲۰۰۰۰ تومان کاهش یافت و اگر عضو انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی باشند این هزینه برابر ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش مجدد خواهد داشت.

***************************************************************************************

ه) هزینه های غذا و اقامت

نهار(یک وعده) ۳۵۰۰۰
شام(یک وعده) ۳۵۰۰۰
اقامت(هر شب) ۶۰۰۰۰

 

***************************************************************************************

و) هزینه دریافت پکیج برای نویسنده دوم به بعد

اگر نویسنده مسئول ثبت نام نماید فقط برای ایشان گواهی و تشویقی و … صادر می شود. در صورتی که نویسنده دوم و سوم و … متقاضی دریافت گواهینامه مقاله و تشویقی و … باشند می توانند با واریز هزینه ۵۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر مدارک لازم را دریافت نمایند و نیازی به ثبت نام نیست.