کمیته اجرایی

 • امیر اویسی (معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • محمد جواد امینی (مربی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • امید حاتم (مربی گروه عمران دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • محسن مانشتی (مربی گروه عمران دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • غلامرضا اکبریان (مربی گروه مکانیک دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • امیر آذر (کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • بهرام آروین (کارشناسی ارشد ریاضی محض. دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • جهانگرد آهوخوش (کارشناسی ارشد ریاضی محض. دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • ابوالفضل اسداللهی (دانشجوی دکترای صنایع، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • الهه امیری (دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دبیر ریاضی شهرستان صحنه)
 • فریبا بابایی (کارشناسی ارشد ریاضی محض، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • سیما بردباری (کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • لیدا بهرامی (لیسانس ریاضی و کارشناسی ارشد روانشناسی، دبیر ناحیه ۳ کرمانشاه)
 • شهره حاجی عموشا (کارشناسی ریاضی، دبیر ریاضی دبیرستان فرزانگان ناحیه یک کرمانشاه)
 • مرتضی دادگر (کارشناسی ارشد مکانیک، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • محمد هادی درفشیانی (کارشناسی ارشد کامپیوتر، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • یسرا رنجبر (کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، کارشناس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه)
 • اسماعیل شهبازی (دکترای فیزیک، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • محمدصابر ستوده کیا (دانشجوی دکترای برق، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • سحر عسگری (دکترای ریاضی کاربردی، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • عزیزاله غلامی (کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، کارشنارسی ارشد آمار، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • حدید قهرمانی (کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، کارشناس اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه)
 • محمدرضا فرامرزی (کارشناسی ارشد کامپیوتر، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • مسلم کرجی (کارشناسی ارشد برق، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • سارا محمدی لعل آبادی (دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • طاهره محمدی (کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • مهتاب خلدی رضایی (کارشناسی ریاضی محض، دبیر ریاضی ناحیه سه کرمانشاه)
 • سیدرضا موسوی (کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • نگین زنگنه (دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دبیر ریاضی ناحیه ۲ کرمانشاه)
 • سمیرا قیطرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض، دبیر ریاضی ناحیه ۳ کرمانشاه)
 • شیده کریمی (فناوری بهین سافت)
 • پریا بهرامی (فناوری بهین سافت)

 

 

 

[wppb-login]