کمیته علمی

 • دکتر کیوان امینی (پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی و رئیس دانشکده علوم)
 • دکتر علی فرج زاده (پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی)
 • دکتر سعید عباس بندی (پروفسور گروه ریاضی دانشگاه امام خمینی قزوین)
 • دکتر نعمت نیامرادی (دانشیار گروه ریاضی و معاون پژوهشي دانشكده علوم دانشگاه رازی)
 • دکتر رضا جلیلیان (دانشیار گروه ریاضی دانشگاه رازی و مدیر گروه ریاضی)
 • دکتر مینو کامرانی (استادیار گروه ریاضی دانشگاه رازی)
 • دکتر لطیف پور کریمی(استادیار گروه ریاضی دانشگاه رازی)
 • دکتر رضا کیهانی (استادیار گروه برق دانشگاه رازی، ریاست دانشگاه فنی حرفه ای)
 • دکتر رضا فلاح نژاد (استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد خرم آباد)
 • هوشمند عزیزی(هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشجوی دکتری)
 • دکتر فاطمه کرمپور (عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • دکتر عباس کریمی نیا (مدرس گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • علی قاسمی (مدرس گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشجوی دکتری)
 •  سلیمان شیرزادی ( مدرس گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه، دانشجوی دکتری)
 •  ابوالفضل محمدی (هیات علمی گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه، دانشجوی دکتری)
 • دکتر نادر سالاری (استادیار گروه آمار زیستی علوم پزشکی کرمانشاه)
 • دکتر شهرام علی‌آبادی (معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)
 • دکتر مسعود باغفلکی (استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
 • دکتر فرود پروانه (استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
 • دکتر افشین غنی زاده (استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
 • دکتر بنفشه ویسی (استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
 • دکتر پرستو زنگنه مهر (استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
 • دکتر اردشیر کرمیان (دکترای آنالیز ریاضی، مدرس دانشگاه و دبیر ریاضی استان تهران)
 • دکتر محمدرضا امیدی (استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • دکتر بهزاد قنبری (استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • دکتر بهروز الفتیان (استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • دکتر سجاد رسایی (استادیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • دکتر آرش اسحاقی (هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند)
 • دکتر سمیرا ابراهیم پور کومله (دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی)
 • دکتر سحر عسکری (دبیر ریاضی ناحیه ۳ کرمانشاه، دکتری ریاضی کاربردی)
 • دکتر سیده سارا کریمی زاد (دکترای ریاضی گرایش آنالیز، مشاور آموزشی بانک، مدرس دانشگاه)
 • مرضیه سعید (دانشجوی دکتری آموزش ریاضی)
 • عبدالرحمن شهید زاده (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی)
 • فرنوش کریمی (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی)
 • ندا خاکساری (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی)
 • شراره تیموری (دانشجوی دکتری مهندسی صنایع)
 • سمیه السادات مهدیون (دانشجوی دکتری ریاضی گرایش هندسه)
 • مریم عبدالملکی (دانشجوی دکتری آموزش ریاضی)
 • فرزانه فروزانفر (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش عددی)
 • شاهد مشهودی (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی)
 • محمد جوراک (دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش عددی)
 • پریسا استواری ده مجنونی(دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق)
 • سارا محمدی لعل آبادی (دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی)
 • یوسف امیریان (دبیر کنفرانس)